Réka Kékes

essense

ESSENSE TÉR

„Mi hisszük, hogy életünk építészei vagyunk. Láthatatlan tereket, világokat építünk, kézzel nem tapintható falakat, amik között megpihenhetünk egymásban… Hidakat egymás közé… Amin szabadon, nyitottan, felszabadultan és őszintén járhatunk… Utakat fedezünk fel, és elfeledett ösvényeket taposunk ki… Utakat, melyek a múltból indulnak, és a végtelenben érnek véget…..Mindenütt jelen lévő teret építünk, amibe megérkezhetünk, és ami a láthatón is túlmutat. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a Jelen alkosson számunkra lehetőséget az önmagunkkal és másokkal való együttléthez.“Az  essense℠ nemzetközi újkulturális központ abból a célból született, hogy helyet és lehetőséget adjon olyan – legfőképpen élmény- és tapasztalatorientált – önismereti programoknak, ahol az érzékelés és nyitottság művészetének csodáján keresztül részeseivé válhatunk önmagunk legmélyebb megtapasztalásának, lényünk legintimebb részeinek izgalmas felfedezésében. E testtudatos és élményfókuszú programjainknak teret adó központ egy olyan különleges védettséget és szabad atmoszférát kínáló hely, ahol kilépve mindennapjaink korlátaiból, őszintén és nyíltan beleoldódhatunk – megérkezhetünk életünk legszabadabb értelemben vett valóságába.

Az  essense℠  emellett helyet kínál egy olyan születőben lévő közösségi élettérnek is, ahol közösen szentelhetünk figyelmet egy merőben új, minőségi, érzéki és szabad életkultúra  megszületésének, melynek mi is részesei, valódi építőkövei vagyunk.

ESSENSE SPACE


“We believe that we are the architects of our lives. We build invisible spaces and worlds, we build walls our hands cannot touch, and here we can rest in each other… we build bridges that connect us… On which we can freely, loosely and honestly walk…  We discover roads and reestablish long forgotten paths… Roads that emerge from the past and lead to the never-ending… We are building an ever present space, where we can arrive to and which extends beyond the visible. This is why it is important to us that it is the Present that gives us opportunity to be with ourselves and others.”

The international new-cultural essense centre was created, so it can provide a place and opportunity for self-recognition programs – especially experience and adventure oriented ones – where, through the miracles of perception and openness we can see ourselves to the greatest depths and discover the most intimate parts of our being by the exciting discovery of our being’s most intimate parts. The centre giving place to these body-conscious and experience-oriented programs is a place offering a special safety and free atmosphere, where stepping outside the boundaries of our everyday lives we can honestly and loosely dissolve, and arrive to the widest reality of our lives.

Besides, essense gives space to a social area in the making, where we can together focus on the birth of a brand new, sensual, free, high quality life-culture which we are also a part of and serve as building stones to.

Philosophy

​Emberré Válás - Túl a Szükségleteken

Az utóbbi évezredek alatt az emberiség megtanulta, hogyan tud túlélni, fennmaradni, illetve megteremteni az alapvető feltételeket az élethez. Az új évezred viszont felkínálja számodra a lehetőséget ahhoz, hogy alkalmassá válj valóban méltóságteljes emberi lénnyé válni – minőségi, kiteljesedett életet teremteni az alapszükségleteken túl. Valódi egyéniséged, szabadságod és természetességed megszületésének pillanatai ezek – a tágabb értelemben vett Ember fogalma. Az essense℠ az új évezred bölcsőjében született, így nem mondja meg, hogy mit is tegyél – inkább abban támogat és vezet, hogy azt milyen szándékból hozd létre.

Önmagadra Ébredés - A Valódi Élet Mélységei

Segít megalapozni azokat a főbb pilléreket, hogyan tudsz egy valóban minőségi életet élni, valóságod szabad teremtőjévé, művészévé, felfedezőjévé válni, és az ellenállásod mögött meglátni a létezés varázslatát, lehetőségeit, valamint a választásaidból megszülető szépséget. Az essense℠ egy olyan életérzés és életkultúra felvállalása, melynek alapvető kulcsa a tágabb értelemben vett Ember önmagára ébredése a tudatosság érzéki megtapasztalásán keresztül. Az Ember, mint a pillanat által önmagából megszülető esszencia, eredetiség, lényegiség, mely a szabadság által képes a megújulásra, örömre, önmaga legtisztább kifejezésére.

Egy Új ÉletKultúra Születése

Az  essense℠ egy olyan belső mozgalom és forradalom bölcsője, mely a valódi emberi értékek, és szabadság felismerését, felvállalását hirdeti – elhagyva a személyiség által megszokott kondicionáltságot, nem élő hitrendszereket. Az  essense℠  szellemisége alapjait a belső felelősségvállalás, elköteleződés, az önmagunk felé való nyitottság, bizalom és valódi önszeretet pillérjeire helyezi, így a stabil, függőségektől mentes szabad emberi értékek, erőforrások, és az integrált személyiség elérését teszi lehetővé. E szeretetközösség tagjai belső elköteleződésükkel, életminőségükkel, valamint az önmagukkal és másokkal való kapcsolataikban is egy olyan finom tér fenntartásán és megerősítésén munkálkodnak, melynek alapja a belső emberi szabadság, kiteljesedés és az életre való igent mondás felvállalása.

PHILOSOPHY

​Becoming a Human - Beyond Necessities

In the last few thousand years we learned how to live, how to sustain ourselves, and how to establish basic life conditions. But the new millennium gives us the opportunity to become truly dignified human beings – to live a high quality, full life way beyond basic necessities. In these moments our true identity, freedom and naturalness is born – the wider concept of a human. Essense℠ was born in the cradle of the new millennium, so it doesn’t tell us what to do, but supports us in finding the right “how” of doing it.

Becoming Aware of Ourself - Depths of a True Life

It helps build the foundation for those basic pillars that enable us to live a truly quality life, to become our life’s free creators, artists and explorers, and to see, hidden behind our walls of resistance, the magic and opportunities of our existence, the beauty, born out of our choices.

Essense℠ means to take on a lifestyle and life-culture, where it is essential, that the (hu)man, in a broader sense awakens, through the sensual experience of consciousness. The (hu)man, as the essence, genuineness and substance born in the moment from itself, through freedom is capable of the purest self-expression, rejuvenation and joy.

The Birth of a New Life-Culture

Essense℠ is the cradle of an internal campaign and revolution, which stands for the recognition and undertaking of true human values and freedom – leaving behind the conditioning and non-living belief systems that the personality was used to. The philosophy of essense℠ is based on the pillars of taking responsibility for, being committed to, and having an open mind towards ourselves, trust and true love to ourselves, so it opens the door to stable, addiction-free, independent human values, resources and the state of the integrated personality.

The members of this love community by means of inner commitment and a special lifestyle, are working on creating and strengthening such a delicate space in their relationships with others and with themselves, which is based on inner personal freedom, fulfillment, and saying yes to life.

Essense életstílus

Eredeti ÉletStílus - Esszenciális ÉletÉrzés

Az  essense℠  egy olyan új életkultúra, életstílus megszületését és terjesztését támogatja, mely a valóban szabad ember kreatív természetéből, valódi, eredeti egyéniségéből – a bensőnkben gyökerező esszenciális életérzésből táplálkozik.
Ez a szabad, korlátoktól mentes Ember felvállalása, mely emlékezik eredeti emberi méltóságára – a tisztelet, figyelem, önszeretet – az élet végtelen és örömteli lehetőségeinek elfogadására a mindennapokban.

Az Érzékelés, mint az Önfelfedezés Művészete

Az emberi létezés egyik legnagyobb lehetősége maga a tapasztalás útja, az átélés folyamata, mely az érzékelés, inspiráció és kreativitás mélységein keresztül elvezethet téged az eredeti természetedhez, belső esszenciádhoz. Ez az érzékeken keresztül kibontakozó önfelfedezés lehetőség önmagad legmélyebb megfigyeléséhez, belső  megértéséhez és elfogadásához, és annak harmónikus kiteljesítéséhez. Ez maga az érzékelés művészete, a pillanat megélése – egy olyan hatalmas világ, élettér felfedezése, mely megmutatja saját arcodat – a mindenen túlmutató lényegedet. Határaid érzékelésével, valamint belső szabadságod felvállalásával beleszületsz a pillanat szentségébe, ahol megpillanthatod,  “ ki nem vagy”,  s a jelen  tudatosságát választva megláthatod, “ki lehetsz”.

A Kapcsolat

Ez a biztonságot adó őszinte kitárulkozás elvezet belső intimitásodhoz, s ezáltal egy mélyebb kapcsolódáshoz önmagaddal és másokkal. Megértheted az élet valódi célját, misztériumát, különleges csodáját. Azt a lényeges és nélkülözhetetlen felismerést, hogy az Élet maga az út, a cél és a lehetőség – és ezáltal eredetivé és különlegessé tenni minden egyes lélegzetvételt, minden pillanatot és alkalmat ennek megerősítéseként és bizonyosságaként. Megismételhetetlenné tenni találkozásaidat, kapcsolataidat önmagaddal, másokkal – az Élettel. Az érzékelésed magas szintű kitágulása, az érzékeid általi önmagadra találás elvezet belső függetlenségedhez, és a világgal való érzéki kapcsolat – mint önismereti tükör – segít emberi kapcsolataid átértékelésében. Az életedhez és a világhoz való meghitt és őszinte viszonyulásod beavat az eksztatikus, felszabadult élet teljességébe. Az Essense Újkulturális Központ aktuális programjaival, ismeretterjesztő anyagaival, képzéseivel szeretné ennek az újszerű megközelítésnek az alapjait megosztani azokkal, akik a valódi, minőségi, élő értékeket tartják fontosnak, és akik hisznek az életükre kiterjedő teljes szabadságban, és az öntudatára ébredt életerő fontosságában.

 

“A valódi, belső válaszok lelkünk varázslatos birodalmában, tudatalattink végtelen, univerzális óceánjában rejlenek. Lelkünket megérinti a sejtelmes érzés, ami befelé hív, testünkön keresztül a tudatos megtapasztalásba, beleélésbe. Meghívjuk magunkat az érzékelés finom világába, ahol minden megnyilvánul számunkra, és életre kel a pillanat hullámain…”

Essense Lifestyle

Genuine LifeStyle - Essential Feeling

Essense℠ supports the birth and growth of a life-culture and lifestyle that feeds on the truly free human’s creative nature and true, genuine individuality – the essential feeling rooted within. This means taking on the free, limitless human, that remembers his/her true personal dignity – respect, attention, self-love – the acceptance of the never-ending, joyful opportunities life offers every day.

Perception as the Art of Self Discovery

One of the greatest opportunities of human existence is the way of experience, the process of living it through that leads us to our true nature, our inner essence, through the depths of perception, inspiration and creativity. This self discovery achieved through our senses is an opportunity for the deepest self observation, understanding and acceptance, and harmonic fulfillment.

The Relation

This safe and honest opening leads to our inner intimacy, and a deeper relationship with ourself and others. We can understand the real meaning, mystery and extraordinary miracle of life. The essential and necessary recognition that life itself is the way, the aim and the opportunity – therethrough making every moment and occasion authentic and special to strengthen this idea. The encounters, relationships with ourselves, others, and Life should be made unrepeatable. The wide expansion of our perception, finding ourselves through our senses is what leads us to our inner independence, and this sensual relation with the world helps us – as a mirror of self understanding in re-evaluating our human relationships. The intimate and honest attitude towards our lives and the whole world leads us to the galaxy of an ecstatic and unattached way of life. The Essense Centre wishes to share the principles of this new approach by its current programs, educational materials, courses and magazine with those who see the importance of true, quality and living values and who believe in the utter freedom saturating their entire lives, and in the importance of the reawakened life energy. ”The real, inner answers lie in the magical realm of our soul, in the never-ending, universal ocean of our subconscious. Our soul is touched by the mysterious feeling, calling inwards, through the body into the conscious experience, adventure. We invite ourselves into the delicate world of sensation, where everything manifests itself and comes to life on the waves of the moment….”

Community

Te közénk tartozol?

– te is felismerted, hogy az emberi létezésed többet rejt magában, mint a test küzdelmes fenntartása, a létért folytatott fájdalmas harc és rutinszerű cselekedetek halmaza?

– te is hiszel azokban a szabad, elmélyült kapcsolatokban, lelki kapcsolódásokban, ahol nemcsak a függés, megszokás és  kiszolgáltatottság, hanem a pillanat eredetisége teremti meg benned a vágyat az elköteleződésre és megosztásra?

– te is megértetted, hogy értékeid felismerése és elfogadása nem a környezeted és embertársaid ítéletén múlik, hanem azon, hogy te hogyan vagy képes látni és képviselni önmagad?

– te is a szíved mélyén érzed, hogy a meghozott döntéseidért és annak következményeiért te vagy a felelős, és hajlandó vagy bármikor megbocsátani önmagadnak, hogy tovább léphess?

– te is gyakran érzel hívást, hogy átlépve önmagad korlátain, tegyél valamit a világért, mert te is emlékezel arra, hogy életednek célja és iránya van, és ezt mered is képviselni?

– te sem felejtetted el gyermekkori álmaidat, vágyaidat, és még mindig hiszel a csodákban ott mélyen legbelül?

– te is hajlandó vagy szembenézni félelmeiddel, és elfogadva azt, feladni az ismert és megszokott sémáidat, és az ismeretlenben rejlő lehetőségeket választani?

– te is beláttad, hogy a legfontosabb szeretni önmagad, és a benned rejlő életet, mert enélkül cselekedeteid semmit sem érnek?


Mi felismertük, hogy bármikor készen állhatunk arra, hogy önmagunk lehessünk. És abban is hiszünk, hogy ezt te is tudod és tapasztalod. Mert mindannyian tudjuk, hogy…

– milyen biztonságot, szeretetet és stabilitást megélni a saját testünkben, és úgy érezni, hogy valóban megérkeztünk, és elfoglaltuk a nekünk szánt méltó helyet életünkben.

– milyen belépni az élet áramába, és élvezni a történéseket akadályok nélkül – felszabadultan, örömben.

– milyen érezni azt, hogy fontos és különleges emberi lények vagyunk anélkül is, hogy bármiben is  másokhoz viszonyítanánk magunkat.

– milyen feltételek, ítéletek és elvárások nélkül szeretni – csak azért, mert jó megadni ezt magunknak és másoknak, hogy fájdalom nélkül fejlődhessünk.

– milyen együtt létezni és tenni valamiért  megfelelések nélkül – és érezni egymás támogató jelenlétét úgy, hogy senki sem adja fel egyéniségét, eredetiségét.

– milyen meglátni a legesszenciálisabb rendeltetésünket és vágyunkat, és ezáltal méltóvá válni önmagunkhoz.

– milyen megváltoztatni az egész világot azáltal, ahogy mi magunk változunk.

– milyen erő a kezünkben az önszeretet, hogy lemondás nélkül önfeledten adhassuk magunkat a világnak.

Community

Are you one of Us?

-did you recognize that your human existence holds more than the rugged sustenance of the body, painful struggle for existence and a load of routine actions?

-do you also believe in those free and deep relationships and spiritual relations in which not dependence, routine and defenselessness is what gives birth to the need in you for commitment and sharing, but the uniqueness of the moment?

-did you understand that the recognition and acceptance of your values does not depend on the judgement of your surroundings and fellow-beings, but how you are able to see and represent yourself?

-do you feel it deep in your heart that you are responsible for your decisions and their consequences, and you are ready to forgive yourself anytime, so you can move on?

-do you often feel a calling to go beyond your limits, do something for the sake of the world, because you remember that your life has a purpose and a direction, and you dare to stand for it?

-you haven’t forgotten your childhood dreams, longing and you still believe in miracles deep inside?

-are you willing to face your fears and after accepting them, are you ready to give up the known and familiar to choose the opportunities hidden in the unknown?

-have you realized that it is most important is to love yourself, and the life within you, for without these, your actions are of no value?

We realized, we can always be ready to be ourselves. We also believe that you know and experience this too. Since we all know…

-what it is like to experience safety, love and stability in our own body, and to feel that we have really arrived and taken the position destined for us in life

-what it is like to enter the flow of life and to enjoy the happenings without obstacles –  freely, happily

-what it is like to feel that we are important and unique human beings without having to compare ourselves to others

-what it is like to love without judgements and expectations – only because it is good to give love to others and ourselves, so we can go through a pain free development

-what it is like to exist together and to work for something without the need to adapt yourself to anyone – and to feel each other’s supporting presence without anybody giving up their personality or genuineness

-what it is like to see our most essential purpose and desire, and hereby becoming worthy of ourselves

-what it is like to change the whole word by changing ourselves

-what a great power self-love is, that we can give ourselves to the world freely without regrets
 

If your answer to our questions is YES, and you feel like you REALLY belong to us, because you feel the certainty deep inside than join us, in case you have any questions you can contact us and we will answer.

ABOUT US

Kik vagytok? Mit képviseltek? Hogyan született az Essense?

Erre nagyon egyszerű a válasz… Az Életre, a „valódi“ életre való igényből. Abból a kimondhatatlanul egyszerű felismerésből, amihez mindenki elérkezik élete egy pontján és szembenéz vele. Vajon mi célból vagyok itt? Hogy tudnám a legteljesebben és leghitelesebben élni az életemet? Ki vagyok én igazán, és kinek kellene lennem valójában? Milyen utat járnék, ha pontosan „az“ lehetnék? Ha bárki lehetnék? Ha újra kezdhetném? Ha egy természeti csoda lennék? Mi lehetnék a félelmeimen, hiteimen, az elképzelt valóságomon túl? Mit jelent emberként élni, és azt száz százalékosan vállalni? Élni úgy, ahogyan senki sem tette eddig, amire méltósággal tekinthetek, ami példa lehet bárki számára. Amit nem feled, és örökké őrizni fog az univerzum…
 

Ez mit jelent pontosan? Mi is az az Essense?

Az essense℠ nem egy módszer, technika, egy kitaposott út felajánlása, amit már mások bejártak, és azt javasolják, hogy te is ezt tedd. Ez egy olyan kalandban való támogatás, ami abban hisz, hogy ennek csakis kizárólag te lehetsz a kulcsa, ezt csak te fedezheted fel, és ha szeretnéd, megoszthatod másokkal, szeretteiddel. Az essense℠ egy életérzés, az „élet orgazmikus művészete“ – egyéni, nem átruházható, vagy mások által élhető. Te magad vagy az életed teremtője, alkotója, a csoda forrása, és ehhez az essense℠ azokat a megtartó kereteket nyújthatja csak neked, amiben a felelősséged öröme és szabadsága nem sérül, amiben a legtermészetesebb módon lehetsz önmagad teljes valósága.

Mit rejt az a Szó, hogy Essense?

Az essense℠ az essence és sense szó játékos összeolvadása. Essence mint lényeg, esszencia, legmélyebb benső, önvaló, valamint Sense mint a legtágabb értelemben vett érzékeken túli érzékelés, érzéki felfogóképesség. „Self Sensual Experience“ – A belső érzékeken keresztül való megtapasztalása legbelsőbb valódi lényednek, eredeti létezésednek.

Honnan tudhatom meg, hogy ki is vagyok Valójában?

Az essense℠ nem akarja megmondani, hogy ki vagy, de azt pontosan tudja és állítja, hogy nem a neved, a munkád, vagy amit gondolnak rólad az emberek. Nem is az elképzeléseid, a vágyaid, a személyiséged, a múltad, az egód, és aminek alkottad eddig magad. Te az vagy, akinek te egy elhatározás által a jelenben éppen meg akarsz nyilvánulni. Nem több és nem kevesebb. Pont annyi, aminek lenned kell, amiben örömöd leled, amiben feloldódsz, kibontakozol, amiben azt érzed teljes bizonyossággal, hogy élsz, életteli vagy. Egyszerű, természetes, erőlködésmentes, igaz és hiteles. Amikor mélységében tudod, ki vagy, nem definiálod, értelmezed, csak érzed és éled a „vanságodat“.

Honnan lehetek biztos benne, hogy én valójában Én vagyok?

Ebben tud segíteni neked az essense℠. Megmutatja azokat az eszköztárakat, lehetőségeket, amelyek közül szabadon válogathatsz és használhatod belső megérzéseidet követve. Emlékeztet téged olyan utakra, amelyeket szabadon, a saját tempódban és nyitottságban járhatsz be örömmel  – elvárások, követelések, szabályok, külső törvények nélkül. Ez adja a kulcsát annak, hogy minden lépésben és pillanatban eldöntheted azt, hogy milyen megnyilvánulási forma áll önmagadhoz a legközelebb, melyik fejezi ki legjobban a pillanatból születő kiteljesedő lényedet. Az essense℠ ötleteket, lehetőségeket, eszközöket, teret ad, de a teremtő és művész te magad vagy.

Az Essense egy Terápia is Egyben?

Az essense℠ hisz abban, hogy bármelyik pillanatban készek vagyunk az egységre, boldogságra, teljességre. A valódisághoz vezető út nem hosszadalmas, fárasztó és akadályokkal teli út. Önmagadnak lenni csak annyi, hogy félreállsz önmagad útjából. Így nincs szükséged terápiára, mélyremenésre, átdolgozásra, gyógyulásra, hogy eljuss valahová. Hiszen nem kell gyógyulni, eljutni, megérkezni sehová, hiszen már benne vagy a létben, és ezért minden pillanat önmaga, öncélú akarás nélkül. Egy természetes, önmagából születő fejlődés, megújulás, aminek a következménye és nem előfeltétele a gyógyulás maga. Ezért is nincs szükségünk gyógyítókra, terapeutákra, de elfogadhatunk segítőket, társakat, akik hasonló utakat járnak, és megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, megéléseinket.

Az Essense akkor egy Spirituális Utat Kínál?

Az essense℠ számára nem léteznek spirituális utak. Az élet magától értetődően szent, ha valódi önmagából fakad. A fejlődés minden pillanata és pontja teljes a maga nemében, ha az a szentségéből és szabadságából táplálkozik.

Akkor az Essense egy Önismereti Út?

Azt mondanám, hogy az essense℠ inkább egy belső forradalom. Az önfelfedezés és önmegtapasztalás útja, mely nem feltétlenül magát a megértést és megismerést tartja szem előtt, hanem önmagad feltárásának örömét, izgalmát – a kalandot, ami ezen az úton a tied lehet.

about us

Who are you? What do you represent? Why was Essense born?

The answer is really simple… Essense was born out of the need for life, ”real” life. Out of the unspeakably simple realization that everybody comes to and faces at a point of their lives. What is the purpose of my existence? How could I live my life truly, to the fullest? Who am I really and who should I actually be? What path would I walk on if I were already him/her? If I could be anybody… If I could start over… If I were a natural phenomenon… Beyond my fears, beliefs and imagined reality. What does it mean to live like a human and to tackle it to a hundred percent? To live like nobody has lived before, to live a life that I can be proud of, that could serve as an example for everybody. A life that the universe will never forget but will preserve it forever.

What does this exactly means? What is Essense?

Essense℠ isn’t an offered method, technique or a path walked by others who are well-meaningly calling you to join them. This is help in a journey which believes that only you can be the key, only you can discover this, and if you wish to, you can share this with others, with your loved ones. Essense℠ is a way of life ”the art of living” – personal, non-transferable, and others cannot live it for you. You are the creator, the maker of your life, the spring of the miracle, essense℠ only ensures the frame in which the joy and freedom of your responsibility will not get damaged and in which you can become your full reality in the most natural way.

What does the word Essense mean?

The word essense℠ is the playful combination of essence and sense. Essence as substance, the deepest inner reality…. – and Sense in the broader term of extra sensory perception sensual intelligence. ”Self Sensual Experience” – experiencing our most inner being, original existence through our inner senses.


How can I find out who I really am?

Essense℠ doesn’t want to tell you who you are, but it knows and states that you are not your name, your job, what people think about you or what you think about yourself. Not even your ideas, wishes, character, your past, your ego or what you have been creating yourself as in the past. You are who you want to represent yourself as in the moment. Not more and not less. Exactly who you should be, in order to find joy, to dissolve, evolve and in what you certainly feel that you live and you are full of life. Simple, natural, easy, true and authentic. When you don’t know who you are, you don’t try to define or interpret it, you only feel and live your ”beingness”.

How can I find myself without external assistance?

This is what essense℠ can help you with. It shows you the tools and options you can freely choose from and use according to your inner intuition. It reminds you of roads you can freely walk with joy, your openness and attitude – without expectations, demands, conventions or external rules. This gives the key to the freedom of being able to decide at every moment which form of manifestation fits you best, which is the one that to the greatest degree represents your enchanted being born from the moment. Essense℠ gives ideas, opportunities, tools and space, but you are the creator and artist.

Is Essense therapy as well?

Essense℠ believes that we are capable of unity, happiness and wholeness at any moment. The road leading to our true self is not long, tiring or full of obstacles. To be ourselves we only need to get out of our own way. Therefore we do not need therapy, revision or heeling to get somewhere. Since there is no need for healing, getting to or arriving at anywhere, for we are already there, and as a consequence every moment is healing without selfish interest. A natural self-born progress, renewal where healing itself is a result not as a prerequisite. This is why we do not need healers or therapists but we can accept helpers, companions who are on similar journeys and share our experiences, adventures.

So Essense offers a spiritual path?

For essense℠ spiritual paths don’t exist. Life is self-evidently sacred if it springs from its real self, every point and moment of the development is undiminished in its own nature, if it emerges from sanctity and freedom.

Is Essense a journey of self-recognition?

I would rather say that essense℠ is more like an inner revolution, the journey of self-discovery and self-experiencing that not necessarily emphasizes understanding and recognition itself, but the joy and excitement of revealing ourselves – the adventure we can acquire on this journey.

Contact

contact

KR_emblema_koptatva6feh

erotic content

Are you over 18 years old?
By entering, you accept the rules for viewing adult content.